bg-img.jpg

QBANK - NYHETER

LÄS DE SENASTE NYHETERNA FRÅN QBANK

Kallelse till årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 27 april 2017

QBNK, Pressmeddelande, IR, kallelse, årsstämma mars 29, 2017

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org.nr 556958-2439 (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 27 april 2017, kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2017, dels senast den 21 april 2017 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Stadsgården 10, 116 45 Stockholm eller via e-post märkt ”ANMÄLAN” till info@qbank.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska också eventuella biträden uppges. Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända fullmakt tillsammans med anmälan. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis förevisas, utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken. Anmälan om omregistrering bör göras hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 21 april 2017, då registreringen ska vara gjord.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Godkännande av dagordning 
 4. Val av en eller två justeringsmän 
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning 
 8. Beslut om 
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt  
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer
 12. Beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och utge teckningsoptioner
 14. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till val och beslut
Punkt 1. Fredrik Grevelius och Tre Liljor Sverige AB föreslår att advokat Jakob Lamm utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9. Förslag om antalet styrelseledamöter och revisorer kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Punkt 10. Fredrik Grevelius och Tre Liljor Sverige AB föreslår att arvode till ordföranden utgår med 88 000 kr och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 44 000 kr. Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.

Punkt 11. Förslag om val av styrelseledamöter och revisorer kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Punkt 12. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av 570 000 teckningsoptioner till QBNK Company AB samt att årsstämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från QBNK Company AB till anställda i bolaget och till koncernbolag samt konsulter. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs om 1,03 kronor. Teckningskursen per nytecknad aktie är 7 kronor.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med den externa värdering som ligger till grund för teckningsoptionspriset finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Skälet till förslaget är att öka motivationen hos anställda och konsulter att på bästa sätt verka för en positiv utveckling av Bolagets aktie.

Den verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier eller utgivande av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar 25 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Skälet till förslaget är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar och förvärv.

Den verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Övrigt
För beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För beslut enligt punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns från och med den 6 april 2017 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på Stadsgården 10 i Stockholm.

 

Stockholm i mars 2017

Styrelsen

 

Download PDF Ladda ner Kallelse

Download PDF Beslutsbilaga - Styrelsens fullständiga förslag avseende TO

Download PDF Bilaga 2 Optionsvillkor TO 

Download PDF Värderingsutlåtande QBNK Holding AB (publ) 2017-03-07

 

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kallelse, årsstämma

   

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER OCH PRESSBILDER