nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 1 - 2017

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport april 27, 2017

Vi börjar se resultatet av vårt interna arbete med att få nya system och rutiner på plats. Vi har paketerat våra lösningar bättre vilket resulterat i kortare ledtider och högre kvalitet i våra leveranser.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 31 mars

Totala intäkter uppgick till: 5,4 MSEK (4,1)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,2 MSEK (-0,1)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 0,2 MSEK (-0,1)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,3 MSEK (-0,6)
Resultatet efter skatt uppgick till: -0,4 MSEK (-0,7)


Kommentarer i korthet

Totala intäkterna ökar med 32 % under kvartalet jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av mars 2017 uppgår till 1 242 TSEK, vilket är en ökning med 33 % jämfört med mars 2016 och med 7 % jämfört med december 2016.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 71 %.

Nya kunder kan som exempel nämnas; Tiger of Sweden, Fastighets AB L E Lundberg, Nobelstiftelsen och Intrum Justitia. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.

Vi har skrivit partneravtal med Valtech, deBromme samt polska SoftwareHut.


VD har ordet

Vi ser en stark början på året i en period som normalt präglas av mindre aktivitet. Vi har ökat de månatliga abonnemangsintäkterna med 33 % från 931 TSEK till 1 242 TSEK jämfört med samma period förra året. Andelen abonnemang står för 71 % av intäkterna vilket ligger på den nivå vi önskar. Det är en fortsatt stark efterfrågan på marknaden både på vår mjukvara QBank och tjänster kopplade till den.

Vi börjar se resultatet av vårt interna arbete med att få nya system och rutiner på plats. Vi har paketerat våra lösningar bättre vilket resulterat i kortare ledtider och högre kvalitet i våra leveranser. Vi har under kvartalet påbörjat utveckling av vissa projekt hos vår polska partner SoftwareHut. Med en extern utvecklingspartner i Polen kommer vi att kunna öka antalet funktioner i QBank till en lägre kostnad än i Sverige, vilket bidrar till att öka våra marginaler. Vi kommer även kunna styra beläggningen av resurser både upp och ner efter våra behov. Det finns uppstartskostnader kopplade till detta och som har belastat detta kvartal. Även nästa kvartal kommer belastas men inte i lika hög grad.

Styrelsen till bolaget har under kvartalet tagit fram ett förslag på incitamentsprogram för bolagets personal vilket formellt kommer att beslutas om på årsstämman den 27e april. Styrelsen ser det som strategiskt viktigt för ett kunskapsintensivt bolag i vår storlek att kunna erbjuda personalen möjlighet att ta del av en förväntad framtida positiv utveckling för företaget samtidigt som det skapar ett engagemang inom organisationen kring företagets utveckling.

Under våren 2018 kommer nya EU-direktiv innebära att reglerna kring lagring av känsliga data och personuppgifter kommer skärpas avsevärt till förmån för den enskilde individen. Vi har redan nu påbörjat ett antal aktiviteter för att säkerställa att vi kommer följa dessa direktiv i god tid innan de börjar gälla, då QBank rent tekniskt kan användas för att lagra känslig information.

Vi håller för fullt på att planera inför vår fjärde DAM Day, den här gången i Göteborg. Vi lyckas genom dessa event träffa flera kunder, båda befintliga och nya samt partners på ett mycket effektivt och uppskattat sätt. Den här gången har vi bjudit in talare från Ericsson, Consid och DigJourney.

Avslutningsvis vill jag även ta upp att vi har börjat samarbeta med Gartner Group i USA och England för att tydligare positionera QBank som en leverantör på DAM-marknaden. Det har redan resulterat i fler internationella förfrågningar på våra lösningar.

ANTALET AKTIER

Antalet utstående aktier uppgår till 6 850 000 stycken. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande 800 000 stycken aktier.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie för QBNK Group uppgick till -0,05 SEK (-0,10).

KOMMANDE RAPPORTER

Halvårsrapport 2017, 30 augusti 2017
Delårsrapport 3 – 2017, 2 november 2017

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 31 mars 2017.

Fredrik Grevelius 1 043 693 st.
Humle Kapitalförvaltning 706 895 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 672 315 st.
Tre Liljor Sverige AB 631 971 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension 506 428 st.
Cormac Invest AB 494 445 st.
Pontus Uggla AB 298 785 st.
Carl Grevelius 282 000 st.
Fredrik Törgren 158 220 st.
Nordea Liv och Pension  148 578 st.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 25-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Download PDF Ladda ner revisorns uttalande (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER