nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Halvårsrapport - 2018

QBNK, Pressmeddelande, IR, Halvårsrapport augusti 30, 2018

QBank släpper halvårsrapport för 2018.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala intäkter uppgick till: 12,5 (11,1) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,2 (-0,1) MSEK 
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,2 (-0,1) MSEK 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,6 (-1,2) MSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till: -1,0 (-1,4) MSEK

Perioden 1 april – 30 juni

Totala intäkter uppgick till: 6,2 (5,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,1 (-0,3) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,1 (-0,3) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,6 (-0,9) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,2 (-1,0) MSEK


Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 13 % jämfört med föregående år.
De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av juni 2018 uppgår till 1 467 TSEK, vilket är en ökning med 13 % jämfört med juni 2017.
Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 70 %.

Perioden 1 april – 30 juni

Totala intäkterna ökar med 10 % jämfört med föregående år.
De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 19 TSEK under kvartalet.
Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 69 %.
Nya QBank-kunder kan som exempel nämnas Storytel, Löwengrip Beauty, Hjärt- Lungfonden samt ett ledande bilmärke med huvudsäte i Japan.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.


VD har ordet

Under mitt första halvår som VD konstaterar jag att vi successivt har förbättrat bolagets arbetssätt, lönsamhet och kassaflöden. Marketing Technology och Digital Asset Management får en ökad betydelse hos företag och organisationer, vår SaaS-lösning QBank efterfrågas därför allt mer av krävande och ambitiösa kunder. Deras behov ökar att kunna automatisera och effektivisera hantering av bilder, filmer, marknadsmaterial och kommunikation i allt fler olika typer av kanaler.  

abonnemang

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 467 TSEK,  vilket är en ökning med 58 TSEK sedan årsskiftet.  Andelen abonnemang står för 70 %  av nettoomsättningen under perioden.

Vår utfasning av systemen Exigus DAM, Exigus PIM samt QBank version 2 går enligt plan. Att slippa utveckla och underhålla flera olika system och gamla versioner sänker våra utvecklingskostnader och ger bättre möjligheter att fokusera på och utveckla våra kärnerbjudanden med högt värde för våra kunder.  

Vi har ett tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Andra kvartalets kraftiga lönsamhetsförbättring är mycket glädjande. Även om bolagets lönsamhet har förbättrats under perioden och vi nu har en mer ansvarsfull kostnadsstruktur så är vi inte nöjda ännu. Bolagets förbättrade kassaflöden innebär minskat behov av externa finansieringslösningar. Kopplat till avslutat samarbete med extern finansieringspart har en engångskostnad om 345 KSEK belastat andra kvartalet. Kostnaden redovisas bland finansiella poster.

Vi fortsätter utveckla våra affärer med ledande Nordiska DAM-kunder och även internationella kunder tillsammans med partners där vi kan göra väsentlig skillnad.  

Den 20 september genomför vi DAM Day i Stockholm igen. Flera av våra kunder såsom tex COOP Norge, och Polygon kommer berätta om de verksamhetsförbättringar man uppnått genom implementering av QBank. Välkomna med anmälan via vår hemsida om ni vill ta del av det senaste inom Digital Asset Management och bolagets framtida utveckling!

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under första halvåret 2018 uppgår till 8,8 (8,0) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 3,7 (2,7) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0 (0,4) MSEK.

En engångsnedskrivning av koncerngoodwillposten relaterat till aktieförvärvet av Exigus AB uppgående till 0,8 MSEK har genomförts under första halvåret 2018.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgår till -0,6 (-1,2) MSEK vilket är en förbättring med 0,6 MSEK jämfört med föregående år. Detta trots den engångsnedskrivning som beskrivs ovan.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2018 till 1 708 (959) TSEK. Soliditeten uppgick till 37 (47) %. Koncernens egna kapital uppgick till 3 785 (8 034) TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1 253 (-466) TSEK.
Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar
Koncernen har under det första halvåret 2018 inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar.

 

AKTIER

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 1 205 000 stycken aktier varav 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr samt 405 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kronor. Årsstämman 2018 har beviljat ett mandat om att emittera ytterligare 800 000 teckningsoptioner till två nyckelpersoner i bolaget.

Förändringar i utestående antal aktier

Ingående antal 2017-01-01

     6 850 000  

Ingående antal 2018-01-01

     6 850 000 

Utgående antal 2018-06-30

     6 850 000  

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 juni 2018.

Fredrik Grevelius

1 108 950 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension

794 218 st.

Nordnet Pensionsförsäkring

663 568 st.

Humle Kapitalförvaltning AB

  561 968 st.

Cormac Invest AB

494 445 st.

BK Julius Baer

302 100 st.

Ludvig Thureson

312 088 st.

Sven Grevelius

250 000 st.

Tre Liljor Sverige AB

244 403 st.

Fredrik Törgren

242 299 st.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, Halvårsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER