nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 3 - 2018

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport oktober 26, 2018

QBank släpper delårsrapport 3 för 2018.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 september

Totala intäkter uppgick till: 18,6 (16,8) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 2,9 (0,0) MSEK 
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 2,9 (0,0) MSEK 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,5 (-1,7) MSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till: -0,1  (-1,9) MSEK

Perioden 1 juli – 30 september

Totala intäkter uppgick till: 6,1 (5,8) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,6 (0,1) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,6 (0,1) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 1,1 (-0,5) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,9 (-0,5) MSEK


Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 september

Totala intäkterna ökar med 11 % jämfört med föregående år.
De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2018 uppgår till 1 528 TSEK, vilket är en ökning med 13 % jämfört med september 2017.
Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 72 %.

Perioden 1 april – 30 september

Totala intäkterna ökar med 6 % jämfört med föregående år.
De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 61 TSEK under kvartalet.
Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 76 %. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.


VD har ordet

Under årets tredje kvartal förstärktes trenden från föregående kvartal med accelererad resultatförbättring. Förbättrade arbetssätt i kombination med rätt prioriteringar har tagit bolaget till en acceptabel lönsamhetsnivå under tredje kvartalet vilken uppgår till 1,6 MSEK i EBITDA. Vi bibehåller vårt fokus att skapa kvalitativ och lönsam långsiktig tillväxt. Abonnemangsintäkterna ökar med 15% i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2017. Fortsatt goda kassaflöden har möjliggjort att betala tillbaka lån vilket innebär att bolaget nu är helt skuldfritt. Total omsättning under kvartalet växte med 6 %. Projektintäkter kopplat till införande av QBank varierar naturligt mellan kvartalen och under förra hösten genomfördes några större enskilda projekt.delårsrapport3_18

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 528 TSEK, vilket är en ökning med 119 TSEK sedan årsskiftet. Abonnemang står för 76 % av nettoomsättningen under kvartalet.

Som tidigare meddelats fasar vi under andra halvåret ut de två förvärvade systemen från Exigus. Från det fjärde kvartalet i år erbjuds inte möjligheten att använda Exigus Product Information Management (PIM) system. Detta är strategiskt rätt väg för bolaget att gå och innebär reducerade abonnemangsintäkter med ca 110 KSEK from oktober. Utfasningen av systemen Exigus DAM samt QBank version 2 går enligt plan och kommer endast innebära marginella ytterligare minskningar av befintliga abonnemangsintäkter. Att slippa utveckla samt underhålla flera olika system och gamla versioner sänker våra utvecklingskostnader samt ger bättre möjligheter att fokusera på och utveckla våra kärnerbjudanden med högt värde för våra kunder.  

Vi fortsätter utveckla våra affärer framförallt med ledande Nordiska DAM-kunder men även vissa internationella kunder, ofta tillsammans med partners där vi kan göra väsentlig skillnad.  

Den 20 september genomfördes DAM Day i Stockholm. Fler än 140 personer deltog på evenemanget vilket är nytt deltagarrekord. Utöver QBank product road-map presenterade bla tre av våra kunder de verksamhetsförbättringar man uppnått genom implementering av QBank. Evenemanget fick mycket goda utvärderingar från deltagarna.

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 30 september 2018 uppgår till 13,3 (11,5) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 5,2 (4,9) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,4) MSEK.

En engångsnedskrivning av koncerngoodwillposten relaterat till aktieförvärvet av Exigus AB uppgående till 0,8 MSEK har genomförts under perioden.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 2018 uppgår till 0,5 (-1,7) MSEK vilket är en förbättring med 2,2 MSEK jämfört med föregående år. Detta trots den engångsnedskrivning som beskrivs ovan.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2018 till 3 085 (209) TSEK. Soliditeten uppgick till 54 (49) %. Koncernens egna kapital uppgick till 5 834 (7 528) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 30 september till  2 798 (-1 217) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar
Koncernen har under det första halvåret 2018 inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar.

 

AKTIER

Teckningsoptioner
Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken aktier varav 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr samt 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kronor. Under perioden 1 juli – 30 september 2018 har 800 000 stycken optioner utgivits till nyckelmedarbetare. Lösenkurs för dessa optioner uppgår till 10 kronor.

Utestående antal aktier

Ingående antal 2018-01-01

     6 850 000 

Utgående antal 2018-09-30

     6 850 000  

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 juni 2018.

Fredrik Grevelius

1 110 390 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension

907 295 st.

Nordnet Pensionsförsäkring

639 051 st.

Humle Kapitalförvaltning AB

538 968 st.

Cormac Invest AB

494 445 st.

BK Julius Baer

302 100 st.

Ludvig Thureson

317 588 st.

Sven Grevelius

300 000 st.

Tre Liljor Sverige AB

275 000 st.

Fredrik Törgren

263 803 st.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER