nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 1 - 2019

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport april 25, 2019

QBank släpper delårsrapport för första kvartalet 2019.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 31 mars

Rörelsens intäkter uppgick till: 6,6 (6,3) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,1 (0,1) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,1 (0,1) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,5 (-1,2) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,4 (-1,2) MSEK 


Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 31 mars

Rörelsens intäkter ökar med 5 % jämfört med föregående år.

Totala abonnemangsintäkter uppgår till 4 678 TSEK, vilket är en ökning med 5 % jämfört med Q1 2018. Abonnemangsintäkterna för QBank ökar med 25% jämfört med Q1 2018.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 71 %.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.


VD har ordet

Bakom kvartalets relativt blygsamma totala omsättningsökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år så döljer sig fortsatta förbättringar i bolaget. Det strategiska beslutet att lägga ner Exigus föregående verksamhetsår kombinerat med färre underkonsultprojekt under kvartalet innebar reducerade intäkter med låg lönsamhet. Omsättningen för QBank-abonnemang ökade dock under kvartalet med 25% jämfört med motsvarande period 2018 vilket är snabbare än marknadens tillväxt. Denna QBank-tillväxt är lönsam och resulterade i ett EBITDA-resultat som uppgick till 1,1 MSEK (0,1 MSEK föregående år).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var mycket starkt och uppgick till 5,3 MSEK (1,8 MSEK föregående år).

De förbättringar som bolaget genomgår beror på framgångsrik fortsatt implementering av bolagets strategiska plan. Denna plan fokuserar på organisk tillväxt hos kunder som önskar en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av bilder, filmer, marknadsmaterial samt övriga digitala tillgångar.

Fokus framåt ligger nu på att sälja och implementera vår egenutvecklade QBank som är en etablerad och marknadsledande lösning inom Digital Asset Management. Våra kunder söker efter innovativa DAM-leverantörer med hög produktutvecklingstakt samt långsiktigt god ekonomisk stabilitet. Vårt primära geografiska fokus är ledande nordiska kunder men även globala företag utanför Norden där vi kan göra väsentlig skillnad. Vi har under kvartalet vunnit några signifikanta nya QBank-kunder i våra primära målgrupper vilket stärker vår tro på den strategiska planen. Under kvartalet började nya medarbetare med relevant kompetens och erfarenhet för vår verksamhet.

QBNK Holding AB Delårsrapport 1 - 2019

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 583 TSEK, vilket är en ökning med 118 TSEK sedan årsskiftet.

Andelen abonnemang står för 71% av omsättningen under kvartalet. Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset Management ha en årlig tillväxt på över 20% kommande fem år. Vårt bolag är nu skuldfritt med en god likviditet vilket ger oss möjlighet till att ansvarsfullt investera i ytterligare lönsam organisk tillväxt. Under 2019 ser vi fram emot att fortsätta utveckla bolaget till ett högpresterande SaaS-bolag inom Digital Asset Management som är en expansiv och dynamisk marknadsnisch. 

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 31 mars 2019 uppgår till 4,7 (4,4) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 1,9 (1,8) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,0) MSEK.

Koncernen har totalt aktiverat skattemässiga underskottsavdrag uppgående till 1 866 TSEK. Under perioden har en korrigering av procentsatsen till 21,4 % avseende tidigare aktiveringar genomförts. Denna korrigering uppgick till 56 TKR och har belastat periodens resultat.

Rörelseresultat
Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden 1 januari – 31 mars 2019 uppgår till 1,1 (0,1) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2019 till 7 816 (1 661) TSEK. Soliditeten uppgick till 49 (30) %. Koncernens egna kapital uppgick till 7 027 (3 701) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 31 mars till  5 257 (1 816) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar
Koncernen har under perioden 1 januari – 31 mars 2019 inte gjort några investeringar i anläggnings-tillgångar.

 

AKTIER

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken aktier varav 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr (april 2020), 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020) samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

Utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01 - 6 850 000  
Utgående antal 2019-03-31 - 6 850 000

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 mars 2019.

Fredrik Grevelius - 1 110 390 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension - 957 380 st.

Nordnet Pensionsförsäkring - 586 395 st.

Ludvig Thureson - 430 306 st.

Patrik Brummer - 344 445 st.

Sven Grevelius - 314 000 st.

BK Julius Baer - 302 100 st.

Jonas Bergh - 300 000 st.

Fredrik Törgren - 276 414 st.

Mats Persson - 148 334 st.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER