nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 3 - 2019

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport november 6, 2019

QBank släpper delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 september

Totala intäkter uppgick till: 20,8 (18,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 3,6 (2,9) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 3,6 (2,9) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 2,1 (0,5) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 1,6 (-0,1) MSEK

Perioden 1 juli – 30 september 2019

Totala intäkter uppgick till: 6,8 (6,1) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,5 (1,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 1,5 (1,6) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 1,0 (1,1) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,8 (0,9) MSEK


Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 september 2019

Totala intäkterna ökar med 12 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2019 uppgår till 1 820 TSEK, vilket är en ökning med 19 % jämfört med september 2018.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 71 %.

Perioden 1 juli – 30 september 2019

Totala intäkterna ökar med 11 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 164 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 78 %.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden utgång

Under slutet av Q3 har ett fusionsarbete inletts mellan koncernens två dotterbolag QBNK Company AB samt Exigus AB, där Exigus AB kommer att fusioneras in i QBNK Company AB, då ingen verksamhet bedrivs i Exigus längre.  


VD har ordet

Den positiva utvecklingen i bolaget fortsätter. Under tredje kvartalet ökade våra SaaS abonnemangsintäkter med 16% jämfört med tredje kvartalet 2018. Detta kvartal är det sista med jämförelsesiffror från 2018 innehållande den nedlagda Exigus-produkten. Från och med 2019 har vi fokuserat bolagets verksamhet och erbjudande runt QBank 3.0. Omsättningen för dessa SaaS abonnemang ökade under tredje kvartalet med 26% jämfört med motsvarande period 2018. Kvartalets nyförsäljning av QBank-abonnemang är den högsta någonsin i bolagets historia. Nyförsäljning under kvartalet sker till Europa, USA och Asien.

Under året har vi stärkt bolaget genom rekrytering av ytterligare kvalificerade medarbetare. Trots detta ökar EBITDA-resultatet till 3,6 MSEK under årets första nio månader (2,9 MSEK motsvarande period föregående år).

Kassaflödet under årets nio första månader från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 MSEK (2,8).

Förbättringarna beror på fortsatt framgångsrik exekvering av bolagets strategi. Denna strategi fokuserar på tillväxt inom Digital Asset Management hos större kunder som söker en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av t.ex. bilder, filmer, dokument samt andra digitala tillgångar. Kunderna använder QBank i olika typer av digitala verksamhetsprocesser med högt värde.

tabell Q3

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 820 TSEK, vilket är en ökning med 355 TSEK sedan årsskiftet.

Andelen abonnemang står för 78% av omsättningen under kvartalet vilket är över det historiska snittet på runt 70%. Under tredje kvartalet infaller semesterperioden vilket ofta leder till högre andel abonnemang. Abonnemangsandelen varierar även naturligt mellan kvartalen beroende på hur omfattande projektimplementationer som sker under perioden. Under årets första nio månader är andelen abonnemang 71% av omsättningen.

Den 3 oktober genomfördes årets stora kundevenemang ”DAM Day” i Stockholm. Evenemanget har aldrig fått bättre utvärdering av deltagarna än detta år. Kunder från USA, Tyskland och Sverige berättade hur de effektiviserar och förbättrar sina verksamhetsprocesser med QBank.  

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 30 september uppgår till 14,9 (13,3) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 5,8 (5,2) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,1) MSEK.

En engångsnedskrivning av koncerngoodwillposten relaterat till aktieförvärvet av Exigus AB uppgående till 0,8 MSEK genomfördes under perioden 2018.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 2,1 (0,5) MSEK vilket är en förbättring med 1,6 MSEK jämfört med föregående år. Noteras skall att resultatet under första halvåret 2018 påverkades av den nedskrivning som nämns i punkten ovan.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 7 174 (3 085) TSEK. Soliditeten uppgick till 53 (54) %. Koncernens egna kapital uppgick till 8 235 (5 834) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 4 634 (2 798) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar

Under de första nio månaderna 2019 har koncernen investerat 106 (0) TSEK i materiella anläggningstillgångar.

 

AKTIER

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken aktier varav 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr (april 2020), 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020) samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

Utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01 - 6 850 000  
Utgående antal 2019-09-30 - 6 850 000

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 mars 2019.

Fredrik Grevelius - 1 110 390 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension - 992 316 st.

Nordnet Pensionsförsäkring - 455 666 st.

Ludvig Thureson - 430 306 st.

Jonas Bergh - 375 000 st.

Patrik Brummer - 344 445 st.

Sven Grevelius - 319 244 st.

BK Julius Baer - 292 562 st.

Fredrik Törgren - 274 919 st.

Mats Persson - 148 334 st.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER