nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Bokslutskommuniké 2019

QBNK, Bokslutskommuniké, VD har ordet, Pressmeddelande februari 13, 2020

QBank släpper bokslutkommuniké för 2019. 

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari - 31 december

Totala intäkter uppgick till: 28,5 (25,7) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 4,5 (3,4) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 4,5 (3,4) MSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 2,4 (0,6) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 1,8 (0,7) MSEK

Perioden 1 oktober - 31 december

Totala intäkter uppgick till: 7,7 (7,1) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,9 (0,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 0,9 (0,6) MSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,3 (0,0) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,2 (0,8) MSEK


Väsentliga händelser under rapporttiden

Perioden 1 januari – 31 december

Totala intäkterna ökar med 11 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december uppgår till 1 925 TSEK, vilket är en ökning med 31% jämfört med december 2018.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 73 %.

Perioden 1 oktober – 31 december

Totala intäkterna ökar med 8 % jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 77 %.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB har i februari 2020 fusionerats.


VD har ordet

Vi lägger ett starkt 2019 bakom oss. Framförallt är jag mycket stolt över bolagets säljinsatser under året som resulterade i en nettoökning av våra återkommande SaaS månadsabonnemang med 460 KSEK. Detta är det starkaste säljresultatet som vårt team gjort under ett enskilt år i bolagets historia. Detta år är även det sista året med jämförelsesiffror från 2018 innehållande den nedlagda Exigus-produkten. Våra QBank SaaS abonnemang ökar under fjärde kvartalet 2019 med totalt 30% jämfört med fjärde kvartalet 2018 och med 28% under 2019 jämfört med 2018. Huvudorsaker till den starka försäljningen är fokus på rätt produkterbjudande till rätt kundsegment och låg sk customer churn. Vår segmentering fokuserar på tillväxt inom Digital Asset Management hos större kunder som söker en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av t.ex. bilder, filmer, dokument samt andra digitala tillgångar. Kunderna använder QBank i olika typer av centrala digitala verksamhetsprocesser med högt värde.

Konsultintäkterna för året uppgår till 7,5 MSEK jämfört med 7,9 MSEK under 2018. Under året har vi tagit större kontroll över projektkvalité genom att själva göra mer av kundimplementationerna. Andelen egen konsultinsats ökar därför med 36% under året. Under fjärde kvartalet uppgår våra totala konsulttjänster till 1,7 MSEK jämfört 2,7 MSEK motsvarande kvartal 2018. Som rapporterades under fjärde kvartalet 2018 gjordes ett större kundprojekt av underkonsult. Det ligger i affärens natur att konsultin-täkterna varierar mellan kvartalen. Framåt kommer vi således fortsätta göra en större andel egna implementationsprojekt för att säkra kvalité och optimal projektstorlek för våra kunder.

Sammantaget ökade de totala intäkterna under året med 11%, men av större vikt är intäktsförändringarna enligt ovan. Andelen abonnemang står för 73% av nettoomsättningen under 2019. Långsiktigt är en ökande och återkommande SaaS-intäkt viktigast kombinerat med det kundvärde vi skapar.

Resultatmässigt blev EBITDA 4,5 MSEK 2019 jämfört med 3,4 MSEK under 2018. Vårt långsiktiga mål är att bygga ett starkt och organiskt växande QBank snarare än att kortsiktigt optimera vinsterna. From 2020 finns inga avskrivningar av varumärke kvar vilket kommer påverka rörelseresultatet positivt framåt. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 MSEK (3,1 MSEK föregående år) vilket är ett ytterligare tecken på den positiva trend som bolaget befinner sig i.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid ut-gången av perioden uppgår till 1 925 TSEK, vilket är en ökning med 460 TSEK sedan års-skiftet.

Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset Management ha en god tillväxt kommande år. Vårt bolag har en god marknadsposition och sunda finanser vilket ger oss möjlighet till att ansvarsfullt investera i ytterligare lönsam organisk tillväxt. Inför 2020 ser vi fram emot att fortsätta utveckla bolaget till ett högpresterande SaaS-bolag inom Digital Asset Management.

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgår till 20,6 (17,8) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 7,5 (7,9) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,3 (0,1) MSEK.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgår till 2,4 (0,6) MSEK vilket är en för-bättring med 1,8 MSEK jämfört med föregående år.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 9 928 (2 514) TSEK. Soliditeten uppgick till 47 (46) %. Koncernens egna kapital uppgick till 8 453 (6 662) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2019 till 7 418 (3 079) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – december 2019 investerat 180 TSEK i materiella anläggnings-tillgångar.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Ladda nerLadda ner Bokslutskommuniké - 2019

Taggar: QBNK, Bokslutskommuniké, VD har ordet, Pressmeddelande

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER