nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Kallelse till årsstämma i QBNK Holding AB (Publ) den 6 maj 2020

QBNK, Pressmeddelande, kallelse, årsstämma mars 31, 2020

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org nr 556958-2439, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 6 maj 2020, kl. 09.30 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 16 (vån 4) i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 april 2020, dels senast den 29 april 2020 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Box 6019, 102 31 Stockholm eller via e-post märkt ”ANMÄLAN” till info@qbank.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska även eventuella biträden uppges. Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända fullmakt tillsammans med anmälan. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis förevisas, utvisande behörig firmatecknare.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.qbankdam.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken. Anmälan om omregistrering bör göras hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 29 april 2020, då registreringen ska vara gjord.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

 

Förslag till val och beslut

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Mats Persson utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en utan suppleant.

Punkt 10. Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden utgår med 90 000 kr och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 45 000 kr. Ledamöter som är anställda i koncernen erhåller inte styrelsearvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Valberedningen föreslår att omval sker av ordinarie ledamöter Jonas Bergh, Kjell Duveblad, Fredrik Grevelius, Oskar Klingberg, Mats Persson och Ludvig Thureson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Mats Persson. Till revisor föreslås omval av Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.

 

Övrigt

Aktieägare närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns sedan den 13 februari 2020 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på Gävlegatan 16 i Stockholm.

Stockholm i mars 2020
Styrelsen

 

Download PDF Kallelse till Årsstämma 2020

Download PDF Fullmakt 2020

 

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, kallelse, årsstämma

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER OCH PRESSBILDER