nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 1 - 2020

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport maj 6, 2020

QBank släpper delårsrapport för första kvartalet 2020.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 31 mars

Rörelsens intäkter uppgick till: 7,4 (6,6) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,3 (0,5) MSEK med en rörelsemarginal om 4,2 (8,1) %
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,2 (0,4) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 1,2 (5,3) MSEK

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 31 mars

Rörelsens intäkter ökar med 11 % jämfört med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 5 904 TSEK, vilket är en ökning med 26 % jämfört med Q1 2019.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 80 %.

Dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB har i februari 2020 fusionerats.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden utgång

Efter rapportperiodens utgång har utgivna teckningsoptioner om maximalt 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr haft lösenperiod under april 2020. Totalt löstes 395 400 stycken teckningsoptioner vilket innebär att 395 400 stycken nya aktier kommer emitteras så snart Bolagsverkets registrering är klar. Totalt antal aktier efter registreringen kommer därefter uppgå till 7 245 400 stycken. Detta innebär att bolaget tillförts aktiekapital om 47 448 kronor samt 2 720 352 kronor till överkursfonden.


VD har ordet

Året inleddes enligt plan men kom mot slutet av kvartalet att påverkas av osäkerhet hos kunderna kopplat till Corona-virusets spridning. En del beslutsprocesser avstannade och några planerade projekt sköts framåt. Men i grunden är bolaget och vår affärsmodell stark samt likviditeten är god. Vår ambition är att komma starkare ur de kortsiktiga utmaningar som finns i marknaden än våra konkurrenter. QBank är en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av t.ex. bilder, filmer, dokument samt andra digitala tillgångar. Våra kunder använder QBank i olika typer av centrala digitala verksamhetsprocesser med högt värde.

Under första kvartalet ökade våra återkommande SaaS abonnemangsintäkter med 26% jämfört med första kvartalet 2019. Intäkterna inom Professional Services uppgår till 1,5 MSEK för kvartalet jämfört med 1,9 MSEK föregående år. Minskningen beror på den osäkerhet som infann sig under slutet av kvartalet att starta nya projekt. Sammantaget ökar de totala intäkterna med 11%.

Resultatmässigt blev EBIT 0,3 MSEK jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal förra året. Utöver Corona-effekten primärt kopplat till minskade intäkter inom Professional Services under slutet av kvartalet så hade bolaget en del extraordinära kostnader i samband med flytt till nya lokaler. Den gamla kontorsfastigheten skulle renoveras som en del i Slussenbygget och nu finns bolaget istället i Stockholms expansiva Hagastaden. Vi har under 2020 fler medarbetare i tjänst inom utveckling och Professional Services jämfört med 2019 vilket påverkar personalkostnaderna. Som tidigare meddelats är vårt långsiktiga mål är att bygga ett starkt, välskött och organiskt växande QBank snarare än att kortsiktigt maximera vinsterna.

Kassaflödet under årets första kvartal från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 MSEK (5,3).Abonnemangsintäkter Q1, 2020

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 965 TSEK.

Andelen abonnemang står för 80% av omsättningen under kvartalet jämfört med 73% under hela året 2019. Abonnemangsandelen varierar även naturligt mellan kvartalen beroende på hur omfattande projektimplementationer som sker under perioden.

Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset Management ha en god strukturell tillväxt kommande år även om den närmsta framtiden kommer innebära utmaningar i världsekonomin. Vårt bolag har en god marknadsposition och sunda finanser vilket ger oss möjlighet att fortsätta stärka bolaget och vårt produktutbud även om kundaktiviteterna skulle bli något lägre närmsta kvartalen.

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 31 mars 2020 uppgår till 5,9 (4,7) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 1,5 (1,9) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,0 (0,1) MSEK.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden 1 januari – 31 mars 2020 uppgår till 0,3 (0,5) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 11 170 (7 816) TSEK. Soliditeten uppgick till 40 (49) %. Koncernens egna kapital uppgick till 8 698 (7 027) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 31 mars 2020 till 1 221 (5 257) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar
Koncernen har under perioden 1 januari – 31 mars 2020 investerat 24 TSEK i anläggningstillgångar.

 

AKTIER

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken aktier varav 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr (april 2020), 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020) samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

Utestående antal aktier

Ingående antal 2020-01-01 - 6 850 000  
Utgående antal 2020-03-31 - 6 850 000

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 31 mars 2020.

Försäkringsbolaget Avanza Pension - 1 189 391 st.

Fredrik Grevelius - 1 092 724 st.

Ludvig Thureson - 430 306 st.

Nordnet Pensionsförsäkring - 392 718 st.

Jonas Bergh - 375 000 st.

Patrik Brummer - 344 445 st.

Sven Grevelius - 320 000 st.

BK Julius Baer - 292 562 st.

Ekstrand Corporate Advisors  - 157 000 st.

Mats Persson - 148 334 st.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER