nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Halvårsrapport - 2020

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport juli 15, 2020

QBank släpper 2020 års halvårsrapport.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni

Rörelsens intäkter uppgick till: 14,7 (14,0) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,4 (1,1) MSEK med en rörelsemarginal om 2,7 (7,8)%
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,3 (0,8) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 4,0 (4,7) MSEK

Perioden 1 april - 30 juni

Rörelsens intäkter uppgick till: 7,3 (7,4) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,1 (0,6) MSEK med en rörelsemarginal om 1,2 (7,6)%
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,1 (0,4) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 2,8 (-0,5) MSEK

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 juni

Rörelsens intäkter ökar med 5 % jämfört med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 11 860 TSEK, vilket är en ökning med 24 % jämfört med motsvarande period 2019.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81 %.

Dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB har i februari 2020 fusionerats.

400 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 7 kr hade lösenperiod under april 2020. Totalt löstes 395 400 stycken teckningsoptioner vilket innebär att 395 400 stycken nya aktier har emitterats. Totalt antal aktier uppgår till 7 245 400 stycken. Detta innebär att bolaget tillförts aktiekapital om 47 448 kronor samt 2 720 352 kronor till överkursfonden.

Perioden 1 april – 30 juni

Rörelsens intäkter är i paritet med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 5 956 TSEK, vilket är en ökning med 22 % jämfört med Q2 2019.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81 %.


VD har ordet

Utvecklingen under första halvåret har påverkats av osäkerhet hos kunderna kopplat till covidpandemin, framförallt mot slutet av perioden. Även om den underliggande affärsmodellen innehåller hög andel återkommande intäkter så är de kortsiktiga utsikterna osäkra. Pandemin påverkar nyförsäljningen av månadsabonnemang samt våra intäkter inom Professional Services negativt. Kunderna skjuter sina investeringsbeslut på framtiden. Även kunder som säger upp eller reducerar storlek på sina abonnemang (sk Churn) är högre under perioden jämfört med tidigare år.

Trots ovanstående bedömer vi att pandemin långsiktigt kommer att förstärka rådande trend med ökad digitalisering och tillväxt inom SaaS-tjänster. QBank är en kvalificerad SaaS-lösning för att automatisera hantering av t.ex. bilder, filmer, dokument samt andra digitala tillgångar. Våra kunder använder QBank i olika typer av viktiga digitala verksamhetsprocesser med högt värde.   

Under första halvåret ökade våra återkommande SaaS abonnemangsintäkter med 24% jämfört med första halvåret 2019. Motsvarande siffra för andra kvartalet är 22%. Intäkterna inom Professional Services uppgår till 2,7 MSEK under första halvåret jämfört med 4,3 MSEK föregående år. Sammantaget ökar de totala intäkterna med 5% under första halvåret där alltså återkommande abonnemangsintäkterna ökar och Professional Services minskar. Under andra kvartalet har intäkterna inom Professional Services halverats jämfört med motsvarande period förra året. 

Resultatmässigt blev EBIT 0,4 MSEK jämfört med 1,1 MSEK motsvarande period förra året. Motsvarande resultat för det andra kvartalet är 0,1 (0,6) MSEK. Som tidigare meddelats är vårt långsiktiga mål att bygga ett starkt, välskött och organiskt växande bolag snarare än att kortsiktigt maximera vinsterna. 

tabell_halvårsrapport

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 994 TSEK.

Andelen abonnemang står för 81% av omsättningen under första halvåret jämfört med 73% under hela året 2019. Abonnemangsandelen varierar naturligt mellan kvartalen beroende på hur omfattande projektimplementationer som sker under perioden.

Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset Management ha en god tillväxt kommande år även om den närmsta framtiden innebär utmaningar i världsekonomin. Vårt bolag har en god marknadsposition och sunda finanser vilket ger oss möjlighet att fortsätta stärka bolaget och vårt produktutbud även om kundaktiviteterna förblir lägre närmsta kvartalen.

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader
Koncernens abonnemangsintäkter under första halvåret 2020 uppgår till 11,9 (9,6) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 2,7 (4,3) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,1) MSEK.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till 0,4 (1,1) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 16 737 (7 284) TSEK. Soliditeten uppgick till 48 (52) %. Koncernens egna kapital uppgick till 11 533 (7 471) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2020 till 4 013 (4 730) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 869 448 SEK. Antalet utestående aktier är 7 245 400.

Investeringar
Koncernen har under perioden 1 januari – 30 juni 2020 investerat 56 TSEK i anläggningstillgångar.

 

AKTIER

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 1 600 000 stycken aktier varav 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020) samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

400 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 7 kr hade lösenperiod under april 2020. Totalt löstes 395 400 stycken teckningsoptioner vilket innebär att 395 400 stycken nya aktier har emitterats. Totalt antal aktier uppgår till 7 245 400 stycken. Detta innebär att bolaget tillförts aktiekapital om 47 448 kronor samt 2 720 352 kronor till överkursfonden.

Utestående antal aktier

Ingående antal aktier 2020-01-01- 6 850 000
Teckningsoptioner - 395 400
Utgående antal 2020-06-30 - 7 245 400

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 juni 2020.

Försäkringsbolaget Avanza Pension - 1 187 904 st.

Fredrik Grevelius - 1 042 719 st.

Ludvig Thureson - 430 306 st.

Nordnet Pensionsförsäkring - 381 724 st.

Jonas Bergh - 375 000 st.

Patrik Brummer - 344 445 st.

Sven Grevelius - 325 236 st.

BK Julius Baer - 292 562 st.

Mats Persson - 198 334 st.

Ekstrand Corporate Advisors  - 157 000 st.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER