nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 3 - 2020

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport oktober 22, 2020

QBank släpper delårsrapport för tredje kvartalet 2020.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 september

Rörelsens intäkter uppgick till: 22,3 (20,8) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 1,3 (2,1) MSEK med en rörelsemarginal om 5,8 (9,9)%
Resultatet efter skatt uppgick till: 1,0 (1,6) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 1,9 (4,6) MSEK

Perioden 1 juli - 30 september

Rörelsens intäkter uppgick till: 7,6 (6,8) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,9 (1,0) MSEK med en rörelsemarginal om 11,8 (14,2)%
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,7 (0,8) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -2,1 (-0,1) MSEK

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 september

Rörelsens intäkter ökar med 7 % jämfört med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 17 948 TSEK, vilket är en ökning med 21 % jämfört med motsvarande period 2019.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81 %.

Dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB har i februari 2020 fusionerats.

400 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 7 kr hade lösenperiod under april 2020 och 800 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 13 kr hade lösenperiod under september 2020. Totalt löstes under april 395 400 stycken teckningsoptioner vilket innebär att 395 400 stycken nya aktier emitterades. Under september har ytterligare 68 000 stycken teckningsoptioner nyttjats vilket innebär att bolaget ökat antalet aktier med totalt 463 400 stycken under perioden.

Totalt antal aktier uppgår till 7 313 400 stycken. Detta innebär att bolaget tillförts aktiekapital om 55 608 kronor samt 3 596 192 kronor till överkursfonden. Antal aktier efter full utspädning uppgår därmed till 8 113 400 st.

Perioden 1 juli – 30 september

Rörelsens intäkter ökar med 11 % jämfört med föregående år.

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 6 088 TSEK, vilket är en ökning med 15 % jämfört med Q3 2019.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 80 %.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.


VD har ordet

Marknaden fortsätter att påverkas av osäkerhet hos kunderna kopplat till covidpandemin och ekonomisk inbromsning. Trots att en del kunder skjuter sina investeringsbeslut på framtiden så innehåller vår underliggande affärsmodell en hög andel återkommande intäkter som växer över tid.
 
Under kvartalet ökade våra återkommande QBank SaaS abonnemangsintäkter med 15% jämfört med motsvarande period förra året. Intäktsökningen är en mix av nya kunder samt tilläggsaffärer hos våra befintliga kunder. Av de ökande intäkterna under kvartalet är andelen tilläggsaffärer hos befintliga kunder något högre än normalt vilket beror på fördjupade samarbeten med flera mångåriga kunder. Under kvartalet har vi även haft högre churn än normalt beroende på en större kund som valde att avsluta sitt QBank SaaS abonnemang. Intäkterna inom Professional Services uppgår till 1,5 MSEK under kvartalet vilket är i linje med intäkterna i Q3 föregående år. Sammantaget ökar de totala intäkterna med 11% under kvartalet, vilket är drivet av växande SaaS abonnemangsintäkter.
 
Resultatmässigt blev EBIT 0,9 MSEK i kvartalet jämfört med 1,0 MSEK motsvarande period förra året. Som tidigare kommunicerats är vårt långsiktiga mål att bygga ett starkt, konkurrenskraftigt och organiskt växande bolag snarare än att kortsiktigt maximera vinsterna.
Abonnemangsintäkter 2020
 
De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 2 006 TSEK.
 
Andelen abonnemang står för 81% av ackumulerad omsättning under första tre kvartalen jämfört med 73% under hela året 2019. Abonnemangsandelen varierar naturligt mellan kvartalen beroende på hur omfattande projektimplementationer som sker under aktuell period.
 
Enligt flera oberoende analyshus såsom tex Forrester och Gartner så kommer marknaden för Digital Asset Management ha en god tillväxt kommande år även om den närmsta framtiden kan innebära utmaningar i världsekonomin. Vårt bolag har en god marknadsposition och sunda finanser vilket ger oss möjlighet att fortsätta stärka bolaget och vårt produktutbud även om kundaktiviteterna blir något lägre närmsta kvartalen på grund av covidpandemin. 

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 30 september 2020 uppgår till 17,9 (14,9) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 4,2 (5,8) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,2 (0,1) MSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till 1,3 (2,1) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 15 523 (7 174) TSEK. Soliditeten uppgick till 56 (53) %. Koncernens egna kapital uppgick till 13 118 (8 235) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1 899 (4 634) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 877 608 SEK. Antalet utestående aktier är 7 313 400.

Investeringar

Koncernen har under perioden investerat 71 (106) TSEK i anläggningstillgångar.

 

AKTIER

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 800 000 stycken aktier med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

400 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 7 kr hade lösenperiod under april 2020 och 800 000 stycken teckningsoptioner med lösenkurs 13 kr hade lösenperiod under september 2020. Totalt löstes under april 395 400 stycken teckningsoptioner vilket innebär att 395 400 stycken nya aktier emitterades. Under september har ytterligare 68 000 stycken teckningsoptioner nyttjats vilket innebär att bolaget ökat antalet aktier med totalt 463 400 stycken under perioden.

Totalt antal aktier uppgår till 7 313 400 stycken. Detta innebär att bolaget tillförts aktiekapital om         55 608 kronor samt 3 596 192 kronor till överkursfonden. Antal aktier efter full utspädning uppgår därmed till 8 113 400 st.

Utestående antal aktier

Ingående antal 2020-01-01 - 6 850 000
Teckningsoptioner - 463 400  
Utgående antal 2020-09-30 - 7 313 400

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 31 mars 2020.

Försäkringsbolaget Avanza Pension - 1 188 068 st.

Fredrik Grevelius - 1 039 206 st.

Nordnet Pensionsförsäkring - 481 051 st.

Ludvig Thureson - 430 306 st.

Jonas Bergh - 375 000 st.

Patrik Brummer - 344 445 st.

Sven Grevelius - 325 236 st.

BK Julius Baer - 292 562 st.

Carl Petruson - 213 244 st.

Mats Persson - 198 334 st.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER